Show MenuHide Menu

How it work?

MAYAR เป็นแอพพลิเคชั่นที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ด้วยกัน การใช้งานจะคล้ายกับการเข้าถึงข้อมูลด้วยการสแกนคิวอาร์โคด (QR Code) แต่มีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่า โดยจะเป็นการสแกนจากภาพจริงแทนภาพโคดขาวดำ แล้วทำการเชื่อมต่อไปยัง Server เพื่อนำข้อมูลที่กำหนดไว้ มาซ้อนทับภาพในกล้องโดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพื่อให้คนที่ใช้สมาร์ทโฟนเกิดความสนุกในการใช้งานมากกว่า

mayar_work

ที่ผ่านมาการนำคิวอาร์โคดมาใช้ในการนำเสนอข้อมูลเว็บไซต์หรือลิงก์ที่เกี่ยวข้อง แม้จะเริ่มแพร่หลายในกลุ่มคนที่ใช้สมาร์ทโฟนบ้างแล้ว แต่อีกมุมหนึ่งก็ยากแก่การเข้าใจของผู้บริโภคว่าโคดแต่ละอันก่อนจะไปสแกนนั้นคืออะไร ด้วยรูปร่างหน้าตาที่เข้าใจยาก ภาพด้านล่างจะเป็นการอธิบายความแตกต่าง ระหว่าง MAYAR กับ QR Code

qr